Ysgol Dewi Sant – Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Statudol

Teitl: Ysgol Dewi Sant – Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Statudol

Adain o'r Cyngor: Amgylchedd

Y Cyfnod Ymgynghori: 13 MED 2017 00:00 a 11 HYD 2017 .

Y Gynulleidfa:

Aelodau'r Ward Leol
Y Cyngor Cymuned
Ymgyngoreion Cynllunio Arbenigol
Trigolion lleol a'r gymuned ehangach

Ardal:

Ward Lliedi, Llanelli

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Caerfyrddin gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas â chynllun i ddatblygu tir i'r de o Heol Nant y Felin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Cynllun i ddatblygu ysgol gynradd Gymraeg newydd â 420 o leoedd a meithrinfa â 60 o leoedd gan gynnwys maes parcio ychwanegol ynghyd â mynediad, seilwaith a gwaith tirlunio cysylltiedig, ar dir i'r de o Heol Nant y Felin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin.

Cyn cyflwyno cais yn ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.


Sut mae cyfrannu

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn 11 Hydref 2017, a byddem yn eich annog i e-bostio'r sylwadau hyn at mail@asbriplanning.co.uk. Fel arall, gallwch lawrlwytho'r ffurflenni perthnasol, a'u hanfon i:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd, CF23 8RS.

Bydd copi caled o'r holl ddarluniadau, adroddiadau a dogfennau ategol perthnasol ar gael i fwrw golwg arnynt yn Llyfrgell Gyhoeddus Llanelli, Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS am gyfnod o 28 diwrnod rhwng dydd Mercher 13 Medi a dydd Mercher 11 Hydref, a gwahoddir yr ymgyngoreion i roi sylwadau.

Mae Llyfrgell Gyhoeddus Llanelli ar agor rhwng 9am a 7pm ar ddydd Llun a dydd Iau, rhwng 9am a 6pm ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener a rhwng 9am a 5pm ar ddydd Sadwrn. Mae'r llyfrgell ar gau ar ddydd Sul.

Mae'r holl ddogfennau ar gael gan Cynllunio Asbri ar-lein 

 Ffurflen ymateb ar-lein

 

 

 


Y Camau Nesaf

Ar ôl cwblhau'r ymgynghoriad bydd yr holl ymatebion yn cael eu casglu a'u crynhoi ynghyd ag arsylwadau/camau gweithredu priodol ac yn cael eu cynnwys yn adroddiad terfynol yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio a fydd yn rhan o'r cais cynllunio a gyflwynir ar ôl hynny.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Richard Bowen
Cyfarwyddwr
Asbri Planning Ltd, Uned 9, Oak Tree Court, Mulberry Drive, Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RS
02920732652
mail@asbriplanning.co.uk