Materion Gwledig: y materion sy’n wynebu cymunedau gwledig

Teitl: Materion Gwledig: y materion sy’n wynebu cymunedau gwledig

Adain o'r Cyngor: Adfywio a Pholisi

Y Cyfnod Ymgynghori: 26 TACH 2017 17:00 a 30 MAW 2018 00:00.

Y Gynulleidfa:

Pob preswylydd, busnes, grwpiau trydydd sector ac unrhyw rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb mewn cefnogi datblygiad ein cymunedau gwledig.  

Ardal:

Sir Gâr

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae Cyngor Sir Gâr wedi sefydlu Gweithgor traws-bleidiol i ystyried y materion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig y sir. Byddwn yn adnabod camau gweithredu y gall y Cyngor eu cymryd, mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill, i fynd i'r afael â'r materion hynny, er mwyn sicrhau a chefnogi adfywio gwledig dros y blynyddoedd sydd i ddod. Hoffwn ofyn am eich barn am y materion y credwch sy'n bwysig i sicrhau ffyniant ein cymunedau gwledig i'r dyfodol. 


Sut mae cyfrannu

Cwblhau arolwg ar-lein.  Gellir cael copïau caled trwy gysylltu gyda GAyers@sirgar.gov.uk / 01267 224659.  


Y Camau Nesaf

Defnyddir eich adborth i hysbysu trafodaethau'r Gweithgor wrth iddynt baratoi eu hadroddiad a'r argymhellion gweithredu.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Gwyneth Ayers
Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth
Neuadd Y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP
01267 224659
GAyers@sirgar.gov.uk