Gorchymyn Datblygu Lleol Drafft - Canol Tref Llanelli

Teitl: Gorchymyn Datblygu Lleol Drafft - Canol Tref Llanelli

Adain o'r Cyngor: Yr Amgylchedd

Y Cyfnod Ymgynghori: 18 RHAG 2017 0:00yb a 09 CHWE 2018 12:00yp.

Y Gynulleidfa:

Trigolion, busnesau, ymwelwyr, ymgyngoreion statudol ac unrhyw un sydd â diddordeb.

Ardal:

Canol Tref Llanelli

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae'r Cyngor wedi sefydlu 'Tasglu' gyda'r nod o oruchwylio gwaith adfywio canol tref Llanelli. Un mater allweddol y mae'r Tasglu am fynd i'r afael ag ef yw nifer yr unedau manwerthu gwag a'r amrywiaeth o ddefnydd yng nghanol y dref, gan gynnwys y lloriau uwch.  Yn hynny o beth, rhoddwyd ystyriaeth i rôl a chyfraniad y polisi cynllunio wrth fynd i'r afael â materion o'r fath ac wrth hwyluso buddsoddi a helpu i gymell datblygiad. 

Yn ogystal â'r uchod, mae'r Gorchymyn yn cydnabod rôl newidiol canol y dref yn  gyrchfan a lleoliad byw yn ogystal â chanolfan fanwerthu. Mae'n cynnig cyflwyno trefn gynllunio ganiataol a fyddai'n caniatáu newidiadau penodol o ran defnydd sy'n golygu nad yw'r ymgeisydd yn gorfod cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.


Sut mae cyfrannu

Llenwch yr arolwg ar-lein. Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r arolwg ar 01267 228818 neu anfon e-bost i blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk. Hefyd, mae copïau caled o’r holiadur ar gael o Lyfrgell Llanell.

 Arolwg ar-lein


Y Camau Nesaf

Bydd yr holl sylwadau a gyflwynwyd, ynghyd ag ymatebion swyddogion yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor gyda'r bwriad o fabwysiadu'r Gorchymyn Datblygu Lleol.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Owain R Enoch
Adain Blaen-gynllunio
7-8 Heol Spilman
Caerfyrddin
SA31 1JY
01267 228818
blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk