Ymgynghoriad Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer

Teitl: Ymgynghoriad Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer

Adain o'r Cyngor: Cymunedau - Adain Iechyd yr Amgylchedd a Thrwyddedu

Y Cyfnod Ymgynghori: 07 AWS 2017 00:00 a 29 MED 2017 00:00.

Y Gynulleidfa:

Yr holl breswylwyr a'r holl fusnesau / sefydliadau

Ardal:

Carmarthen Town and Llanelli Town

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Dynodwyd Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer ym mis Awst 2016 mewn perthynas â rhannau penodol o Gaerfyrddin a Llanelli. Rydym yn ymgynghori ynghylch y cynigion a nodwyd yn ein Cynlluniau Gweithredu drafft ar gyfer y ddwy ardal, sydd â'r nod o wella Ansawdd Aer yn yr ardaloedd hyn. Bydd eich sylwadau yn ein helpu i lunio'r cynllun gweithredu.


Sut mae cyfrannu

Byddem yn croesawu sylwadau ynghylch y Cynllun Gweithredu drafft. Gellir eu cyflwyno'n ysgrifenedig, dros y ffôn neu'n bersonol.  


Y Camau Nesaf

Byddwn yn ystyried yr holl ymatebion a gyflwynir fel rhan o'r ymgynghoriad hwn a byddwn yn cyflwyno Cynllun Gweithredu wedi'i gwblhau i Lywodraeth Cymru yn ystod gaeaf 2017. Byddwn yn ceisio dechrau rhoi camau ymarferol a gynhwysir yn y Cynllun Gweithredu ar waith cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol wedi hynny, a byddwn yn adrodd ynghylch cynnydd i Lywodraeth Cymru.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Alun Rees/Oliver Matthews
Pen-swyddog Iechyd yr Amgylchedd/Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd
Neuadd Y Dref, Heol Iscennen
Rhydaman
SA18 3BE
01269 598260/598255
diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk