Addasiadau i Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20

Teitl: Addasiadau i Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20

Adain o'r Cyngor: Addysg

Y Cyfnod Ymgynghori: 04 MED 2017 a 18 MED 2017 .

Y Gynulleidfa:

Anogir pob preswylydd, partner strategol a rhanddeiliad i gymryd rhan

Ardal:

Unrhyw ward/ardal. 

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi ymateb i fersiwn ddrafft Cyngor Sir Gaerfyrddin o’n Cynllun Strategol y Gymraeg Addysg (2017-2020). Gofynnwyd am nifer bach o ddiwygiadau, sydd i’w cynnwys mewn cynllun diwygiedig. Mae’r addasiadau wedi’u cynnwys yn y ddogfen ynghlwm, a’u dangos ar ffurf testun wedi’i uwcholeuo.

Hoffem sicrhau barn preswylwyr a rhanddeiliaid ar yr addasiadau.

* Nodwch, os gwelwch yn dda, yr ymgynghorwyd eisoes y llynedd ar y brif ddogfen, ac fe’i cymeradwywyd drwy broses gorfforaethol y Cyngor Sir. Pwysleisiwn yr edrychwn am sylwadau pellach ar y addasiadau’n unig.


Sut mae cyfrannu

Trwy ebostwesp@sirgar.gov.uk neu yn ysgrifenedig at:

Ymgynghoriad CSyGMA,
Yr Adran Addysg a Phlant,
Adeilad 2,
Parc Dewi Sant,
Caerfyrddin,
SA31 3HB. 


Y Camau Nesaf

Defnyddir adborth tra’n mireinio’r ddogfen, cyn ei hail-gyflwyno i Lywodraeth Cyrmu.  Fe fydd dogfen adborth ar yr ymgynghoriad ar gael yn gyhoeddus.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Catrin Griffiths
Ymgynghorydd Her â Gofal am y Gymraeg mewn Addysg
Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HB
01267 246641
csgriffiths@sirgar.gov.uk