Talu

Ailgylchu a Biniau

Y Dreth Gyngor ac Ardrethi Busnes

Budd-daliadau

Tai

Teithio, Ffyrdd a Pharcio

Amrywiol anfonebau

Talu amrywiol anfonebau
e.e.

 • Rhenti Unedau Diwydiannol
 • Ffioedd Cartrefi Nyrsio
 • Taliadau Gofal Cartref
 • Ffioedd Angori (Harbwr)
 • Rhenti Tir ar gyfer
 • Eiddo Masnachol
 • Ffioedd Rheoliadau Adeiladu
 • Prydlesau Garejis
 • Llogi Ystafelloedd/Neuaddau/Canolfannau
 • Cynnal a Chadw Tiroedd (Parciau)
 • Rhenti Llinell Fywyd Piper
 • Rheoli Plâu

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o'r amrywiol anfonebau.

Cynllunio